iran flag

اخبار سایت

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید. بدینوسیله درگذشت : حاج…