iran flag
مرور رده

قوانین و مقررات

عدم ثبت اسناد مربوط به معاملات سلاح و مهمات غیرمجاز

حسب بخشنامه شماره 102/94/57اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی همکاران محترم از تنظیم هرگونه سند تحت هر عنوان نسبت به معاملات سلاح و مهمات غیر مجاز حودداری فرمایند.         روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران خراسان رضوی

عدم نیاز به درج مشخصات کارت سوخت در اسناد نقل وانتقال خودرو

94/145641 94/8/26 مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها سلام علیکم با توجه به تکالیف مقرره در بخشنامه های شماره 1/3/66 - 86/1/6 و 1/20648 - 86/5/22 مبنی بر درج مشخصات کارت سوخت در زمان نقل و انتقال خودرو و نظر به تغییرات حاصله در سهمیه بندی سوخت و نحوه توزیع آن و اینکه قوانین و مقررات حاکم تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص درج مشخصات کارت سوخت در اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو پیش بینی ننموده است لذا مفاد بخشنامه های مذکور کان لم یکن تلقی می گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد…

استعلام در خصوص وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور

باستحضار همکاران محترم می رساند به استناد بخشنامه شماره 94/131438 مورخ 94/08/05 سازمان ثبت قبل از پذیرش وهر اقدامی در خصوص وکالتنامه های تنظیمی در خارج از کشور مراتب صحت و اصالت وکالتنامه تنظیمی را از وزارت امور خارجه یا دفاتر استانی وزارت خانه مزبور استعلام فرمائید واز پذیرش وکالتنامه های فاقد شماره ملی موکل خودداری فرمائید.  روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی