آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران

قوه قضــائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استان تهران
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران

نام و نام خانوادگی سردفتر دفتر اسناد رسمی: شماره دفترخانه: … تهران

شماره پرونده: … شماره کیفرخواست: …
گـردش کـار
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه … تحت نظر است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ، نظر به اینکه اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعادل به شرح ذیل مبادلت به انشاء رای می نماید
رای دادگاه
در خصوص تخلف انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی شماره … تهران بشرح مندرج در کیفر خواست شماره … صادره از دادسرای محترم انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر ۱- تنظیم سند اجاره شماره ۴۶۶۷۹ مورخ ۱۳۸۷ /۱۱/۰۳ و صلح سر قفلی شماره ۴۶۶۸۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۳ ملک مشاع بدون حضور و اجازه احدی از مالکین مشاعی که بانگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر نظر به اینکه مطابق ماده ۴۷۵- قانون مدنی اجاره مال مشاع جایز بوده لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک در ما نحن فیه مورد اجاره قبل از تنظیم سند اجاره موصوف طبق صورتجلسه تحویل و تحول ۱۳۸۶/۰۵/۰۱ تنظیمی در اجرای احکام شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی که سردفتر تصویر آن را ارائه و ابراز نموده است به وکیل محکوم لهم تحویل گردیده و سردفتر نیز در سند اجاره به این امر اشاره نموده و مطابق ماده ۳۸و۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صرفنظر از تحویل و تحول مغازه به محکوم لهم اساساً مطابق قاعده تسلیط مشارالیهم استحقاق قانونی و شرعی در استیلاءید و تصرف بر آن قبل از تنظیم سند رسمی اجاره را یافته اند که با این وصف استدامه حالت سابق (تصرف قبلی در عین مستاجره) نسبت به وضعیت حاضر استیلاء ید نامبردگان و استمرار آنبر عین مستاجره استصحاب می گردد که این امر ایضاًمطابق قاعده(لزوم ایصال الحق الی المستحق) نیز می باشد لذا تنظیم سند فوقالذکر که بر اساس وضعیت معنونه و ثبت رسمی آن که بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۱مدتها قبل از تنظیم سند رسمی صورت پذیرفته نیز مطابق با ظاهر و اصول حاکم بر قضیه بموجب قاعده اصاله الصحه محکوم به صحت عمل بوده و در مانحن فیه تحصیل اذن در عین مستاجره سالبه به انتفاء موضوع است بنابمراتب و اوصاف و کیفیات مذکور دادگاه وقوع تخلفی را از ناحیه سردفتر احراز ننموده و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است .

نقل از کانال آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2019 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.