آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران_عدم رعایت ترتیب و توالی سند_تنظیم سند انتقال اجرائی _رضایتنامه واگذاری حضانت فرزند

 

#عدم_رعایت_ترتیب_و_توالی_سند
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
((گردشکار))
به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه … تحت نظر است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ، نظر به اینکه اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

⚖⚖ رای دادگاه بدوی ⚖⚖

در خصوص تخلف انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی … بشرح مندرج در کیفرخواست شماره ۱۳۹۴۲۵۱۰۱۱۳۱۰۰۰۴۴ صادره از سوی دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر عدم رعایت ترتیب و توالی در خصوص سند شماره ۱۴۷۵۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ که اشتباها در سیستم ثبت آنی تحت شماره ۱۴۷۵۹۷ در مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ تایید نهایی شده است لذا سند شماره ۱۴۷۵۹۷ در دفتر سردفتر از قلم افتاده است که با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده و گزارشهای بازرسی و کارشناسی اداره ثبت اسناد واملاک استان تهران وقوع تخلف از ناحیه سردفتر به دلیل عدم رعایت ماده ۷ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی محرز و مسلم بوده و عملش منطبق است با فراز ۴ بند الف ماده ۲۹ آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و دادگاه مشارالیه را به یک فقره توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید رای صادره قطعی است.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

#تنظیم_سند_انتقال_اجرائی
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
گردش کار
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه.. تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره نظر به این که اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
((رای دادگاه))
در خصوص تخلفات انتسابی به آقای … سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره … بشرح مندرج در کیفر خواست شماره … مورخ … صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر اینکه سردفتر در خصوص تنظیم سند اجرائی شماره ۱۱۲۵۸۳ مورخ … که تاکنون هم به امضاء متعاملین نرسیده بدلیل عدم ابلاغ اخطاریه به محکوم علیه و گزارش خلاف واقع به استناد ماده ۱۰۳ قانون ثبت مرتکب تخلف شده است. که با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قتل نظر به اینکه سردفتر در راستای نامه شماره… مورخ … اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شعبه مدرس به تکلیف مرجع قضائی موصوف تمکین و مبادرت به صدور اخطاریه به محکوم علیه در دو مرحله نموده است که اخطاریه اول حسب گزارش نماینده اجرای احکام مدنی بعنوان رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی تهران در نشانی وکیل محکوم علیه ابلاغ قانونی گردیده است
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
و اخطاریه دوم نیز توسط مامور اجراء به دائره اطلاعات زندان اوین ارائه لیکن دائره مزبور از تحویل گرفتن اخطاریه خودداری و از الصاق آن جلوگیری نموده است اساساً نحوه بیان و سیاق عبارت ماده ۱۰۴۵ قانون اجرای احکام مدنی تکلیفی در خصوص صدور اخطاریه و ابلاغ آن به محکوم علیه که در زمره وظایف مراجع قضائی است و بر عهده اجرای احکام مدنی است بر عهده سردفتر قرار نداده مضافاً تسری ماده ۱۰۳ قانون ثبت که ناظر بر تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک است و به دلالت ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ (که در آن تصریح شده مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران نیز جاری است) فاقد حمل و موقعیت قانونی است بنابمراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم وقوع تخلفی از ناحیه سردفتر در این رابطه احراز نگردیده و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید، رأی صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در محکمه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

[Forwarded from Zeinab Shakouri]
#رضایتنامه_واگذاری_حضانت_فرزند
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
در این پرونده آقای الف باتفاق خانم ب زوجین و ابوین صغیر غیر ممیز با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران مبادرت به تنظیم سند شماره …. مورخ …. نموده که طی آن رضایت بی قید و شرط خود را در خصوص حضانت و نگهداری طفل مشترک توسط شخص ثالث اعلام داشته و با تحویل طفل به شخص ثالث عملا در نگهداری وی دخالتی نداشته و هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده اند.
با بازرسی از دفتر تنظیم کننده سند ، تخلف سردفتر با اعتقاد به واگذار شدن تکلیف حضانت برخلاف ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی گزارش کارشناس مربوطه نیز اقدام سردفتر را مصداق تنظیم سند برخلاف قوانین و مقررات اعلام و با تایید مراتب توسط دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران نهایتا کیفر خواست شماره … صادر و متعاقب آن در وقت فوق العاده تخلف انتسابی به شرح ذیل مورد رسیدگی قرار گرفته است.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
⚖⚖ رای دادگاه بدوی ⚖⚖
در خصوص تخلف انتسابی به سردفتر اسناد رسمی شماره .. به شرح مندرج در کیفرخواست شماره … صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر مبادرت بلاوجه سردفتر در تنظیم و ثبت سند شماره … مورخ … تحت عنوان رضایتنامه واگذاری حضانت نگهداری فرزند خود ، با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر نظر به اینکه وفق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت فرزندان ، حق و تکلیف ابوین است که در اجرای حقوق مذکور مباشرت شخص ذی حق شرط نمی باشد و نتیجتا انجام این قسمت از حضانت و نگهداری قابل نیابت می باشد و صرفا امور متاثر از تکلیف قابل واگذاری نیست که در ما نحن فیه از اعلام رضایت والدین مبنی بر نگهداری فرزند مشترک توسط شخص ثالث ، واگذاری حضانت مستنفاد نمی گردد و لذا به لحاظ نقد عنصر قانونی دادگاه رای بر برائت مشارالیه صادرو اعلام می نماید رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در محکمه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

✍✍✍ محمد عظیمیان ✍✍✍

حضانت و نگهداری اطفال در آینه آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی از ماده ۱۱۶۸ تا ماده ۱۱۷۹ به موضوع نگاهداری و تربیت اطفال اختصاص یافته است . قانون گذار در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین مقرر نموده است و در ماده ۱۱۶۹ قانون ( اصلاحی ۱۳۸۲/۰۹/۰۸ ) تصریح گردیده : برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره : بعد از هفت سالگی ، در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
ضمانت اجرای امتناع هر یک از زوجین که نگهداری طفل از وظایف اوست در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی بدین شرح تبیین گردیده است ؛ هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع نمایند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم ، نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
با مداقه در مواد قانون مذکور می توان چنین استنباط نمود که حضانت اطفال دارای دو جنبه حق و تکلیف است و همانگونه که ابوین از امتیاز نگهداری طفل برخوردارند وظیفه نگهداری فرزند صغیر را عهده دار می باشند که هر یک از جنبه های حق و تکلیف دارای نتایجی است
۱-بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر است.
۲-تحمیل مسئولیت اعمال طفل در برابر دیگران
۳-الزام مستنکف به نگهداری طفل ( ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی ) می باشد.
و از نتایج حق انگاشتن حداقل جنبه ای از حضانت ، مداخله در امور صغیر تا جایی که قانون تجویز نموده اصالتاً یا با اعطای اختیار انجام پاره ای از امور موضوع حضانت به صورت وکالت می باشد. اینکه حضانت از جمله اموری تلقی می گردد که مباشرت شخص سرپرست در انجام موضوع آن شرط شده و به عبارت دیگر ، قابل توکیل نباشد ، نصی در میان نیست و اینک حضانت مطلقا ناظر به امور مادی و در نتیجه توکیل در آن مغایر ماده ۶۶۲ قانون مدنی تفسیر می گردد صحیح به نظر نمی رسد. چرا که انجام حضانت مستلزم انجام افعال مادی و اعمال حقوقی است که تا مرز واگذاری امکان هر گونه عمل حقوقی اصالتا یا وکالتا را دارد.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2019 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.