آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران _هویت عدم قید کدپستی و احراز هویت_قید اشتباه شماره مرجع در سند _غیبت دفتریار و عدم تکمیل دفتر درآمد

#عدم_قید_کدپستی_و_احراز_هویت
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
گردش کار
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به اینکه اقدام دیگری ضرروی به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

⚖⚖ رای دادگاه ⚖⚖

در خصوص تخلف انتسابی به آقای … سردفتر دفتر اسناد رسمی … تهران بشرح مندرج در کیفر خواست شماره … مورخ … صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر: ۱- عدم قید کد پستی موکلین و وکیل و عدم درج آدرس محل مورد وکالت در سند ثبت دفتر در سند وکالت شماره ۱۵۳۷۳ مورخ … و ۲- عدم احراز هویت کامل موکل موضوع سند وکالت مندرج در شق یکم کیفر خواست حاضر وفق مدلول صریح ماده ۵۰ قانون ثبت. که با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده و گزارش های دفتر بازرسی و نظارت و پیگیری و کارشناس اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در خصوص قسمت اول بند یک کیفر خواست بدلیل عدم رعایت بخشنامه شماره ۱/۶۰۴۰۶ مورخ ۸۵/۱۲/۲۲ و در خصوص قسمت دوم بند یک کیفر خواست بدلیل عدم رعایت بند ۴۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی وقوع تخلف از ناحیه سردفتر محرز و مسلم بوده و عمل اش منطبق است با افراز ۸ بند ج ماده ۲۹ آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی النهایه بلحاظ فقدان سابقه انتظامی موثر نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف و به تجویز حاصله از عمومات قانونی مشارالیه را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
و در خصوص بند دوم کیفر خواست صادره نظر به اینکه سردفتر در حد متعارف و بر اساس مدارک هویت که مطابق ماده ۴۶ قانون ثبت احوال مصوب ۶۳/۱۰/۱۸ شناسنامه جدید جمهوری اسلامی ایران سند هویت و تابعیت افراد است از موکل احراز هویت نموده و وفق مقررات موضوعه تکلیف بیشتری در این رابطه به عهده سردفتر گزارده نشده است بنابمراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم وقوع تخلفی را از ناحیه سردفتر احراز نگردیده و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید ، رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

[Forwarded from Abolfazl Saeidzadeh]
#قید_اشتباه_شماره_مرجع_در_سند
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
گردش کار
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به اینکه اقدام دیگری ضرروی به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

⚖⚖ رای دادگاه ⚖⚖

در خصوص تخلفات انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی شماره … تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره ۱۳۹۴۲۵۱۰۱۱۳۱۰۰۰۵۴۳ صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر :
۱- مبادرت بلاوجه سردفتر در عدم استفاده از کارت بانکی متقاضی در پرداخت وجوه عمومی مربوط به تنظیم سند شماره …
۲- قید اشتباه شماره مرجع در سند مذکور.
۳- واریز هزینه صدور سند الکترونیک یک روز پس از تنظیم سند .
با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر در مورد بند ۱ کیفرخواست قطع نظر از اطلاق عبارت کارت بانکی در ماده یک دستورالعمل نحوه پرداخت الکترونیک وجوه در دفاتر اسناد رسمی و تجویز پرداخت وجوه عمومی مربوط به تنظیم اسناد آن دسته از مراجعینی که فاقد کارت بانکی بوده یا به کارت بانکی خود دسترسی ندارند با کارت بانکی سردفتر و ضرورت تنظیم سند متقاضی طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی به کیفیت مذکور تخلفی احراز نگردید.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
دادگاه رای به برائت مشارالیه صادر و اعلام می دارد در مورد بندهای ۲ و ۳ کیفرخواست توجها به گزارشهای بازرسی و کارشناسی اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران بلحاظ عدم رعایت بخشنامه شماره ۸۹/۲۰۴۱۵ مورخ ۸۹/۱۱/۱۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ماده ۶ دستور العمل نحوه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی تخلف سردفتر محرز و مسلم بوده و عملش منطبق است با فراز ۴ و ۳ بند الف ماده ۲۹ آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و لذا دادگاه رای بر محکومیت وی به یک فقره توبیخ کتبی با درج درپرونده صادر و اعلام میدارد رای محکومیت صادره قطعی و رای برائت ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر می باشد.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

#غیبت_دفتریار_و_عدم_تکمیل_دفتر_درآمد
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
گردش کار
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به اینکه اقدام دیگری ضرروی به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تخلفات انتسابی به آقای … دفتریار اسناد رسمی شماره … تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره ۱۳۹۴۲۵۱۰۱۱۱۳۱۰۰۰۵۲۵ صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر :
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
۱- غیبت دفتریار از تاریخ … لغایت … و عدم گزارش علت غیبت به اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران .
۲- عدم تحریر و تکمیل دفتر درآمد.
با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و گزارشهای بازرسی و کارشناسی اداره کل اسناد و املاک تهران بلحاظ عدم رعایت بندهای ۱۶ و ۴۴۷ مجموعه بخشنامه ها تخلف دفتریار محرز و مسلم بوده و عملش منطبق با فراز ۱ بند ب ناظر به بند ج (تخلف بند ۱ کیفرخواست) وفراز ۴ بند الف ( تخلف بند ۲ کیفرخواست ) و تلقی بلحاظ فقد سابقه محکومیت انتظامی دفتریار ، دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف تشخیص و مستندا به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت دفتریار به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت و یک فقره توبیخ کتبی با درج در پرونده صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

[Forwarded from Zeinab Shakouri]
#عدم_واریز_حق_الثبت_سند_مالی
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
گردش کار
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به اینکه اقدام دیگری ضرروی به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

⚖⚖ رای دادگاه ⚖⚖

در خصوص تخلفات انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی شماره … تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره ۱۳۹۴۲۵۱۰۱۱۳۱۰۰۰۰۰۷ صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر اینکه سردفتر حق الثبت یک فقره سند مالی شماره … تنظیمی مرداد ماه را در آبان ماه واریز نموده است که با نگرش در مجموعه اواراق و محتویات پرونده و گزارشهای بازرسی و کارشناسی اداره ثبت اسناد واملاک استان تهران وقوع تخلف از ناحیه سردفتر بدلیل عدم رعایت بندهای ۹۹ و ۱۰۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی محرز و مسلم بوده و با تطبیق ترک فعل ارتکابی با فراز یک بند الف ناظر بر بند ب ماده ۲۹ آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی دادگاه مشارالیه را بلحاظ فقدان سابق انتظامی به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره قطعی است.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2019 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.