دفتریار ، بودن یا نبودن ! : حدود مسئولیت دفتریار در تنظیم اسناد (بخش دوم)

 

 

حدود مسئولیت دفتریار در تنظیم اسناد

در حالی که اسناد با حضور طرفین سند (معامل یا متعامل) متعهد یا متعهد له  تنظیم و به امضاء می رسد و ذیل سند با ذکر عبارت مسئول هویت متعاملین – طرفین و صحت ثبت هستم و سردفتر مربوطه این عبارت را که در شرح وظایف او میباشد امضاء مینماید  ظاهرا" به نظر می رسد که دفتریار مسئولیتی در تنظیم اسناد ندارد در حالی که اینگونه نیست و حسب قوانین و مقررات سازمان متبوع مسئولیت دفتریار تعریف و توصیف شده که بعضا" خطیر و قابل دقت است و در صحت و سلامت اسناد نقش موثری دارد .
ذیل ماده سه قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است « دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود » ولی پس از صدور ابلاغ سردفتری که  وی را به اداره ثبت به عنوان دفتریار معرفی نموده دیگر قادر نخواهد بود که تقاضای لغو ابلاغ وی را نموده و یا دیگری را معرفی نماید بلکه در صورت اختلاف به موضوع رسیدگی و به تخلف متخلف رسیدگی خواهد شد و این خود شاهد آن است که دفتریار پس از صدور ابلاغ نمایندگی ثبت را عهده دار بوده و وظایفی که در این خصوص برای وی مقرر است بایستی انجام دهد .
در قانون ثبت مذکور است که سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی   که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نمایند و همچنین مواد ۴۹  تا ۶۹  قانون ثبت اسناد و املاک در مورد سردفتران و دفتریاران نیز جاری می باشد  و از ذکر مواد یاد شده خودداری می شود ولی در این مواد همان مسئولیت هایی که برای سردفتر در نظر گرفته شده دفتریار را نیز در آن مسئول و موظف می داند از آن جمله  همانگونه که سردفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود و یا بستگان خود باشد را در دفتری که تصدی آن را عهده دار است تنظیم کند دفتریار نیز در محدوده تعریف شده در قانون از تنظیم چنین اسنادی ممنوع است . همچنین در ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی همانگونه که در انتخاب سردفتران مواردی  بایستی درنظر گرفته شود  در همان قانون برای انتخاب دفتریاران نیز صلاحیت آنها توصیف گردیده و این خود دلیل بر مسئولیت موسع دفتریار در امور جاری دفترخانه از جمله در تنظیم اسناد است و نیز اشخاصی را که نمی توان به سردفتری برگزید به دفتریاری نیز پذیرفتنی نخواهد بود که حساسیت مسئولیت دفتریار نیز در نظر گرفته شده و مشاغلی که منافی شغل سردفتری است با حرفه دفتریاری نیز منافات دارد که در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصرح است و در ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر در فصل سوم مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران توصیف گردیده و در ماده ۲۲ همین قانون مذکور است دفتریارانی     که در انجام وظایف خود مرتکب خطاهایی شوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول بوده و چنانچه در اثر تقصیر یا تخلف وی از قوانین مقررات سندی بعضا" یا کلا" از اعتبار افتد خسارات وارده تابع قوانین و مقررا ت عمومی خواهد بود و این خود دلیل محکمی است  که دفتریار در تنظیم اسناد مسئولیت دارد . در غیر اینصورت پیش بینی مجازات  معنایی نداشت و همانگونه که فوقا" نیز  مذکور است در ماده ۲۹  قانون دفاتر اسناد رسمی دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی      که وزارت دادگستری مقرر می دارد متابعت نمایند و مواد ۴۹ تا ۶۹  قانون ثبت را نیز  ملزم به  انجام هستند . در ماده  11  آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی پرداخت وجه تا سقف تعیین شده در قانون در مقابل قبض رسمی نزد نماینده دفترخانه تودیع می شود . در ماده ۱۸ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی همانگونه که سردفتر نباید هیچ سندی را امضاء نماید مگر که وارد دفتر شده و به امضاءاصحاب معامله رسیده باشد ، دفتریار نیز عینا" همین مسئولیت را دارا می باشد و تعیین حقوق ثبتی بر اساس مصوبه قانونی نسبت به هر سند و درج آن در دفتر گردش تمبر و اسناد تنظیمی بر عهده دفتریار است و بطور کلی به غیر از مواردی که در قانون برای دفتریار تعریف شده اموری که از طرف سردفتر  هم به دفتریار محول می شود  از جمله تنظیم اسناد و بررسی مدارک و مستندات آن و تعیین حقوق دولتی  و تطبیق اوراق سجلی با سند مورد نظر  و موارد لازمه دیگر از جمله وظایف دفتریار است . گو اینکه آن قسمت از اختیارات که از طرف سردفتر به وی تفویض گردیده مشترکا" مسئولیت سردفتر و دفتریار را در پی دارد ، ولی دامنه مسئولیت و اختیارات دفتریار نیز مشخص می شود و صلاحیت و موقعیت دفتریار بایستی چنان باشد که در صورت قبول کفالت سردفتری دفترخانه از همان مسئولیت و اختیاراتی که سر دفتر مربوطه برخوردار است ، او نیز متعهد و متقبل انجام آن شده و این مهم امکان پذیر نیست مگر آن که صلاحیت علمی و عملی و آشنایی و کاردانی دفتریار در تنظیم اسناد که عمده ترین وظیفه دفترخانه است  آنچنان باشد که قادر به قبول این مسئولیت گردد .
نکته مهم آنکه در ماده ۳۰  قانون دفاتر اسناد رسمی مذکور است «سر دفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین » اقدام نمایند مگرآنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا" به تقاضا کننده اعلام نمایند و در تبصره ماده ۷  قانون مذکور کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است و این زمانی است که دفتریار کفالت سردفتر را پذیرفته است . در ماده ۱۶  قانون یاد شده سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال بکار باید سوگند یاد نمایند در ماده ۲۲ دفتریارانی که در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول  خواهند بود و اگر سندی در اثر تقصیر یا تخلف او از قوانین و مقررات  بعضا" یا کلا" از اعتبار افتد علاوه بر مجازات های مقرر باید ازعهده خسارات وارده برآید شمه ای از آنچه مستند به قوانین موضوعه مذکور افتاد با این قصد و نگرش بوده که در تمامی موارد و مراحل تنظیم اسناد ، دفتریار مسئولیت قانونی دارد. حال اگر صراحت در انجام تکالیف سردفتر در تنظیم اسناد با تأکیدات بیشتری پیش بینی شده امری طبیعی و غیر قابل انکار است ولی بدان معنی نیست که دفتریار نسبت به تنظیم اسناد فاقد مسئولیت بوده و تنها با عنوان بی مسمی در محل دفترخانه حضوری کمرنگ داشته و فردی بدون مسئولیت است
نویسنده : س . جمشیدی 
توضیح بنچاق :

بسم الله النور


 


آنچه در دو بخش ، تحت عنوان : دفتریار ، بودن یا نبودن ، ارائه گردید ، نقطه نظر و دیدگاه محققانه ی یک دفتریار بود که به نحو شایسته ای به رشته ی تحریر در آورده بود . برای ایشان و هم کیشان ایشان آرزوی توفیق و نیل به اهداف و آرمان هایشان را دارم .

اما ؛ من نیز به عنوان سردفتر ، از دفتریار ، تعریف  و انتظاری دارم که تمام و کمال ، نه در مقاله ی بالا و نه در تعریف زیر ، مصور نمی شود ! 

" دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی ، رابط حاکمیت و شهروندان است. مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌ است. سردفتر در راس این نهاد ، شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه ، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است .

اداره امور دفترخانه بعهده شخصی است که بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران تعیین شده و ( سردفتر) نامیده می‌شود. هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و( دفتریار)  نامیده می‌شود ، می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران وبا اختیارات تفویض شده از طرف رئیس قوه قضائیه ایران و برابر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی منصوب می‌شود ."

احساس می کنم باید در کالبد این تعاریف ، کمی روح دمیده شود ! دل ها به هم نزدیکتر شود ! جایگاه قانونی عزیزان سردفتر و دفتریار ، هر دو رفیع است ! اما آنچه حافظ نظم است ، رعایت سلسله مراتب در محیط کار می باشد ! تبیین نقش و جایگاه دفتریار در دفترخانه و برجسته سازی آثار امضای او بر تارک اسناد ، چنانچه همزمان و با رعایت تناسب ، بتواند موقعیت ، اهمیت ، مسئولیت ، مدیریت ، سرمایه گذاری ، خطرپذیری و پاسخگو بودن  سردفتر را در ذهن خواننده و شنونده ، تداعی کند ، بسیار بجا و ضروری است !

در کابین هواپیمایی که در شرایط جوی بسیار خطرناک ، محموله های ارزشمندی چون سند رسمی و امنیت و مالکیت را در چمدان اطمینان مردم ، بر بالهای پیشینه ی درخشان و اعتبار خود حمل می کند ، خلبانی کهنه کار و با تجربه و کارآمد به نام ( سردفتر ) و مهندس پروازی جوان و خوش فکر به نام ( دفتریار ) نشسته اند ! و همگان بر این باورند که باز هم به سلامت ، در فرودگاه عافیت ، به زمین خواهد نشست !

و من الله التوفیق

فرامرز جمشیدی

http://bonchaagh.blogfa.com/post/391

 

23 نظرات
 1. دفتریار اول دفترخانه می گوید

  از اینکه برای اولین بار شرحی و نامی از دفتریار شد خرسند شدم اماغم سنگینی بر دلم نقش بست اینکه همیشه سنگینی نگاه پر از منت و اکنده از سرزنش سردفتری که فقط به این خاطر که تو با پیشنهاد وی بر این مسند تکیه زده ای و حضور و نقش تو را در اذهان مجموعه دفترخانه و همچنین ارباب رجوع کم رنگ که حتی بی اهمیت جلوه میدهد سخت اندوهگینم باشد که تمامی سردفتران محترم قدر و منزلت و شآن دفتریاران را بدانند

 2. مهندس پروازی می گوید

  البته با توجه به تایید فرمایشات همکار اینجانب واینکه موارد مذکور همیشه مورد تصدیق نیست و میتوان گفت که مهندس پروازی کهنه کار و با تجربه و کارآمد به نام ( دفتریار ) و خلبانی جوان و خوش فکر به نام ( سردفتر ) نشسته اند ! و همگان بر این باورند که باز هم به سلامت ، در فرودگاه عافیت ، به زمین خواهد نشست

 3. بینوا می گوید

  شکایت دفتر یاری را که ۱- ساعات کاری را نمی داند. ۲- در مقام پذیرفتن مسئولیت خود را در ردیف کارمند عادی می داند. ۳- پیشبرد و پیشرفت امورات را ارجی نمی نهد. ۴- بعد از چند سال فعالیت سوالات خود را از کارمندان دفتر خانه می پرسد ۵- علیرغم داشتن مدرک لیسانس اهل مطالعات مربوطه نیست . ۶- به میزان توانایی و اطلاعاتش قانع است چون پشتش محکم است که حکمش قابل بطلان نیست. ۷- فقط در مقام حساب و کتاب شخصی یک دفتر یار واقعی است ،
  را پیش چه مرجعی باید برد.

 4. ناشناس می گوید

  همیشه این سنگینی از جانب سردفتر نیست و همیشه این روابط سنگین نیست.من یک دفتریار کفیل داشتم آخر ماه برای صورتحساب و سهمش می آمد.در حالی که حتی ثبت دفتر درآمد را هم خودم انجام می دادم.ایشان موازنه می فرمودند.این واقعا برای من سخت بود در آمد من هم حتی کفاف اجاره و حقوق حداقلی کارکنان را نمی کردایشان هم به شدت پیگیر درصد قانونی شان بودند.

 5. دفتریار می گوید

  در پاسخ به دوست گرامی (بینوا)به عرض میرسانم که :عکس مواردی را که خاطر نشان فرمودید را نیز در نظر داشته باشید که چه بسیارند دفتریارانی که کسی قدر دان زحمات بی دریغشان نیست واگر بر اساس ندای وجدان خارج از وضایفشان انجام میدهند وظیفه انگار میگردد . به هر حال بسیارند همکارانی که با رفتارهای درست ومحترمانه و رعایت تمامی اصول شان سردفتر و دفتریار بودن خود را رعایت کرده و نیازی به حل اختلاف ندارند ،با امید به آینده ای اینچنین برای تمام سروران بزرگوار….

 6. پیشنهاد می گوید

  سلام دفتریاران محترم تلاش کنند تا به سردفتری برسند و ان موقع شما مثل این اقیان عمل نکنید کمکم فضای گذشت و مدارا حاکم میشود فقط به دفتریاری بسنده نکنید

 7. دفتریار بینوا می گوید

  دوست “بینوا” باطل کردن حکم و یا درست کردن دفتریار کاری ندارد کافی است کمی به قوانین دقت بیشتری داشته باشید؟
  دوست “دفتریار” ممکن است (وضایف؟) دفتریار را بشمارید؟ تا معلوم شود حقوقی که میگیرد بابت چه کاری است؟ و یا وقتی سردفتر به دفتریار کاری ارجاع دهد دفتریار وظیفه ندارد که انجام دهد؟!

 8. یار سردفتر می گوید

  دوست گرامی (بینوا) اگر دفتریار برادرتان و یا یکی از اقوام نزدیکتون بود آیا چنین مطالبی و شکایتی در وصف دفتریار میفرمودید؟؟ پس بجای این شکایت راه حل و پیشنهاد و یکم از تجربیات گرانقدرتون را به دفتریار محترمتون عرضه نمایید که به هیچ مرجعی لازم نباشد.

 9. رضا دفتر یار می گوید

  با سلام, مطالبی که در قسمت اول نوشتو مجددا به حضور اعلام می دارم امید است که همکاران دفتر یار وهمچنین سردفتران بانصاف پیگیری کنند. با توجه به مطالب فوق در اینجا لازم میدانم به چند نکته در مورد تضییع حق دفتریاران به اطلاع برسانم. در آیین نامه پیشنهادی بیمه وبازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی که اخیرا درماهنامه کانون درج شده در تبصره ۱ و۲ ماده ۱۳ , حق بازنشستگی دفتر یار معادل ۸۰ درصد حق بازنشستگی سردفتر خواهد بود و به هر سردفتر {نه دفتر یار}علاوه بر حق بازنشستگی ماهیانه , ۱۰ درصد کل وجوهی که بابت حق بیمه پرداخت نموده نقدا پرداخت خواهد شد.حال فقط یک سوال آیا میزان ۱۰ درصد پرداختی به کانون بالسویه از سهم سردفتر ودفتر یار پردخت نمی شود یا مگر سردفتر به غیر از ۵ درصد سهم خودش وجه دیگری به کانون پرداخت می نماید.آیا کسی هست از حق دفتریاران در کانون سردفتران وس ردف ت ران حمایت کند؟

 10. دفریار می گوید

  در پاسخ به (دفتریار بینوا)لطفا نظر خود را یکبار ملاحضه فرمایید شاید مجدد با دقت بیشتری ارسال کنید شاید تکلیف مشخص گردد در ضمن دریافت حقوق دفتریار حقی است ناچیز که در قبال حکم،امضاء،خطرات ناشی از کار،جایگاه و به خصوص خطرات کیفری و انتظامی ناشد از کار دریافت میکند لازم به ذکر است ایراد شما به جایگاه و حقوق دفتریار زیر سوال بردن قانونی است که سردفتر در سایه همان قانون به جایگاه سردفتری رسیده و حقوق دریافت میکند و مهم تر از همه این است که بسیاری از سردفتران از حرفه دفتریاری به سردفتری رسیده اند و دچار فراموشی گردیده اند

 11. امیر لعل نوری دفتریار 61 مشهد می گوید

  سلام خدمت همکار عزیز بینوا
  یک ) دفتریار شما ساعت کاری را رعایت نمیکند پس ایشان به بخشنامه ها و دستورات سردفتر بی توجه است این مورد را مکتوب به کانون اعلام نمایید تا کانون به طور جدی به وی هشدار دهد. باستناد بند ۸ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی این وظیفه کانون است.
  دو) اگر خود را هم ردیف کارمندها میداند و پیشبرد و پیشرفت امور دفترخانه را ارج نمینهد و یا به استناد ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر دستوری برای وی صادر کرده و ایشان سرپیچی کرده است و یا اهل مطالعه و بروز شدن نیست میتوان نتیجه گرفت که ایشان وظیفه و جایگاه خود را درک نکرده است و این موارد صلاحیت علمی و عملی خود را زیر سوال برده و باستناد ماده ۴۲ قانون مذکور قابل اقدام و پیگیری است.

 12. ناشناس می گوید

  سه) چه کسی به شما گفته که حکم دفتریار قابل ابطال نیست؟؟؟ این کار شدنی است.
  چهار) مرجع شما از هر نظر که بتوانید کسب تکلیف کنید و یا انتقاد کنید و یا پیشنهاد کنید با رعایت سلسله مراتب شامل کانون سردفتران و دفتریاران – ثبت استان – ثبت کل – سازمان ثبت اسناد است.

  سردفتران محترم اعتبار و سلامت دفترخانه و روحیه و عملکرد دفتریار و پرسنل به نحوه مدیریت از هر لحاظ به شما بستگی دارد. سردفتر قانونمند دفترخانه قانونمند. دفتریار احترام و اعتبار و قدرتش را از سردفتر دارد. آیا شما به دفتریار خود احترام گذاشته اید؟ به او بها داده اید؟ در مدیریت دفترخانه و مدیریت پرسنل از ایشان حمایت کرده اید؟ در خصوص امور دفترخانه در خلوت با وی مشورت کرده اید؟ آیا خود شما به خودت قبولی داده ای که دفتریار معاون شماست؟ و در نبود شما میتواند بجای شما دفترخانه را مدیریت کند؟ یا عزل کند با نصب کند؟

 13. امیر لعل نوری دفتریار 61 مشهد می گوید

  دفتریار محترم شما ۲ وظیفه داری وظیفه اول) نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دفترخانه که بشرح قانون مسئول امور مالی و پرداخت وجوه قانونی هر سند هستید و امضاء شما در اسناد به منزله تائید پرداخت وجوه دولتی مقرر در قانون است. وظیفه دوم) معاون سردفتر که به استناد ماده ۲۳ قانون دفاتر موظف به اجرای دستور سردفتر هستید. آیا شما به سردفتر خود احترام گذاشته اید؟ سعی کردید نظر سردفتر را از بابت سواد و قانونمداری و دقت در امور و اجرای دقیق دستوراتش جلب کنید؟ تا ایشان به صلاحدید خود تفویض اختیار کند؟؟؟؟

  همکاران محترم این کشمکش ها و اختلافات به شان دفاتر اسناد رسمی در شهر ضربه میزند. آرامش محل کار و به تبع آن زندگی شمارا بر هم میزند. خواهشمندم تجدید نظر کنید. عدم تفاهم شما میدان را برای تاخت و تاز دلالان و جاعلان و تعویض پلاکی ها باز میکند. خواهشمندم تجدید نظر کنید.

 14. سردفتر می گوید

  با احترام به همه دوستان دفتریار م با توجه به اینکه بنده خودم ۸ سال دفتریار بودم و سردفتر شدم .واقعا باید نوع حضور در دفتر را در نظر گرفت بنده در ۸سال خدمت دفتریاری به اندازه ۳ برابر سردفتر در دفتر خانه فعالیت میکردم حالا هم که سردفتر شده ام متاسفانه همکار دفتر یار علی رغم ۳۰ سال سابقه هنوز کوچکترین امور جاری دفتر را بلد نیست و همه امور توسط خودم اداره میشود .وایشان فقط به فجیع ترین شکل ممکن دفتر درامد را تنظیم میکند . به نظر من در صورت انجام دقیق وظایف توسط دفتر یار و واقعا یار بودن در دفتر خانه ۱۵ در صد حق ایشان بوده و به عنوان معاون دفتر شخصیتشان محترم و باید حقوقشان رعایت گردد در هر دو صورت یک جانبه نگری و بی انصافی جایز نیست.

 15. بینوا می گوید

  جناب آقای امیر لعل نوری عزیز ضمن تقدیر و سپاس
  من به دفتریارم احترام گذاشته ، بها داده ام حمایت کرده ام مشورت داده ام معاون دانسته ام مدیریت داده ام ، اما … .–
  گیریم که اقدامات قانونی علیه ایشان موثر ، آیا به تیره تر شدن روابط با ایشان می ارزد .
  ضمناً قربان قد همه ی دفتریارانی که جایگاه خویش را درک کرده اند و جداً دفتر((یارند)) .

 16. دفتریاراول دفترخانه می گوید

  درتمام موارداینگونه نیست چه بسیارندسردفترانی که ازسردفتری فقط مدرک آن رادارندوازتجربه وتخصص لازم کوچکترین بهره ای ندارندواین دفتریاراان باتجربه اندکه درسایه تلاششان سردفتران به نوائی میرسندوسم کارکنان(کارمندان)رانیزکامل نمیدهند

 17. امیر لعل نوری دفتریار 61 مشهد می گوید

  جناب بینوای عزیز سلام
  شما بزرگوارید. اولا” آنچه نوشتم مقرر شده در قانون است و تجربه بنده حقیر است و خطاب به شمای نوعی عرض کردم دوما” اگر شما بادفتریار خود مشکلی دارید با مودت رفع کنید نشد برخورد قانونی. قصد من تیره کردن روابط نبوده و نیست بلکه مستحکم کردن روابط است. توکل به خدا

 18. حسین می گوید

  زحمات دفتریار را نادیده نگیرید لطفا کمتر رئیس بازی درارید مدیریت به ژست کرفتن و اخم کردن نسیت افزایش کاروبهره وری را مدیریت میگویند آن هم با رفتار درست همکاران باتشکر

 19. ناشناس می گوید

  باهرسردفتری کارکردم خیری ندیدم

 20. حسین می گوید

  به نظر من شخصیت دفتریار ببشتراز این هست که سردفتر ان رارعایت نمی کنندوبرخوردشان بادفتریارجلوارباب رجوع مانندبرخوردشان باکارمندان هست وارباب رجوع نمی داند که دفتریارباکارمند فرق دارد وسردفتر حق الزحمه دفتریار به نحوی که قانون مشخص کرده پرداخت نمی کند مگر پولی که دردفترخانه پرداخت می شود به جز حق الثبت وحق التحریر چیز دیگری هم هست پس هروجهی که تحت حق التحریر هست سهم دفتریارهم هست

 21. دفتريار گمنام می گوید

  دفتریار نماینده سازمان است و هیچ حمایتی از وی نمی شود حتی زمانی که در محوطه دفترخانه ارباب رجوع به گوش وی می نوازند و طی گزارشی به اداره کل و بازرسی اعلام می شود و جوابیه ای بیش از این نمی دهند:
  به دفترخانه و دفاتر آن چیزی نشده باشد ،دفتریار و سردفتر به ما ربطی ندارد.خدا را شکر از این همه توجه و حمایت مقام بالای سازمان و ادارات ثبت

 22. *** می گوید

  سلام . این امکان وجود دارد تفاوت دفتریار اول و دفتریار دوم و شرح وظایفشون و تفاوت در میزان حقوق دریافتیشون رو از اساتید گرامی سوال نمایم ؟!
  با تشکر

  1. مدیر سایت می گوید

   با سلام
   به موجب تبصره ماده۳۱ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی حقوق و مزایای دفتریار دوم به عهده سردفتر است لیکن به موجب ماده ۵۸ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی حقوق دفتریار اول از محل تحریر و توسط سردفتر و فلا به میزان ۱۵ درصد تعلق دارد و مسئول امور مالی دفتر ، دفتریار اول بوده است و سایر امور از طرف سردفتر در حدود مقررات به دفتریار محول می شود دفتریار مکلف به انجام امور خواهد بود.ضمنا در زمان مرخصی و تعلیق دفتریار اول ، دفتریار دوم دارای حقوق و وظایف دفتریار اول می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.