آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران تهران

قوه قضــائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استان تهران
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران
نام و نام خانوادگی سردفتر دفتر اسناد رسمی: شماره دفترخانه: تهران
شماره پرونده: … شماره کیفرخواست …
گـردش کـار
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه … تحت نظر است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ، نظر به اینکه اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای دادگاه
درخصوص تخلفات انتسابی به آقای…. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره … تهران بشرح کیفر خواست شماره … صادره از دادسرای محترم انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر عدم اخذ گواهی مالیاتی به هنگام تنظیم سند صلح ۳۵۵۴۵ بانگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر نظر به اینکه مطابق ماده ۹-آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که مقرر داشته است (هرگونه انتقال بلا عوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردداز قبیل اجاره ، رهن و تقسیم نامه غیر از حبس از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی و اعلام نظر باستثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت محل وقوع ملک معاف می باشد) سردفتر تکلیفی در اخذ گواهی از مرجع دارائی را نداشته و دادگاه وقوع تخلفی را احراز ننموده و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است

قوه قضــائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استان تهران
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران
نام و نام خانوادگی سردفتر دفتر اسناد رسمی: شماره دفترخانه: تهران
شماره پرونده: … شماره کیفرخواست: …
گـردش کـار
به تاریخ …در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه ۸۹ب۵۹۲ تحت نظر است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ، نظر به اینکه اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای دادگاه
درخصوص تخلفات انتسابی به آقای … سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره تهران بشرح کیفر خواست شماره … صادره از دادسرای محترم انتظامی مشعر بر ۱-سند … تحت عنوان تضمین تنظیم شده که تصویر نقل و انتقال سند مالکیت حکایت از تنظیم سندتضمین … دارد که سردفتر می بایستی عنوان سند مشروحه فوق را به صورت مازاد تظمین تنظیم و ثبت می نمود . ۲- مستندات تنظیم سند مزبور از جمله گواهی ۱۸۷ و ستون نقل و انتقال سند مالکیت مورد رهن دارای عرصه واعیان بوده است که سردفتر مورد تضمین را یک قطعه زمین قید نموده است . بانگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر هرچند سند شماره … مندرج در کیفر خواست اشتباه و صحیح آن … میباشد که سند مزبور برابر درخواست شماره … شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو قرار داد مذکور با تنظیم سند شماره … قرار داد شماره … این دفتر فسخ و باطل گردیده است که فسخ نامه آن در مهلت مقرر قانونی به ثبت مربوطه ارسال گردیده است که با تنظیم سند … دیگر مازادی در رهن قرار نگرفته است که در این رابطه تصاویر مستندات ارائه و ابراز شده است و در متن سند نیز کلمه عرصاً و اعیاناً قید شده است بنابمراتب دادگاه وقوع تخلفی را احراز ننموده و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام مینماید رای صادر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است

قوه قضــائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استان تهران
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران
نام و نام خانوادگی سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره دفترخانه: … تهران
شماره پرونده: … شماره کیفرخواست:…
گـردش کـار
به تاریخ ۹/۲/۹۱ در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده گلاسه ۸۹ب۱۱۴۴ تحت نظر است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ، نظر به اینکه اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای دادگاه
درخصوص تخلفات انتسابی به آقای… سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره تهران بشرح کیفر خواست شماره ۱۹۱-۱۳/۴/۸۹ صادره از دادسرای محترم انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر عدم رعایت بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی بلحاظ پذیرش اولیه تقاضایعدم حضور و تکمیل مدارک نفیاًیا اثباتاً از متعاملین و عدم صدور گواهی لازم خطاب به آنان. بانگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر. . صرفنظر از اینکه مشارالیه تقاضای متعاملین را در روز مقرر ثبت دفتر اندیکاتور نموده تا در هنگام لزوم مطابق بند ۸۹ مذکور گواهی خود را در زمینه علت عدم انجام معامله که همانا شهادت سردفتر تلقی می گردد بنا به در خواست کتبی ذینفع و بر اساس دستور مرجع دیربط که بنظر می رسد مرجع قضائی باشد اعلام نماید اساساً مدلول بخشنامه مذکور جنبه تخییری دارد نه تکلیفی تا سردفتر به جهت عدم صدور آن مرتکب تخلفی شده باشد بنابمراتب دادگاه وقوع تخلفی را احراز ننموده و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید رای صادر قابل نجدید نظر در دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است.

نقل از کانال آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران تهران

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2019 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.