آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران

#فقد_امضاء_دفتریار_و_سفید_نانویس_بودن_یک_سطر
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
گردشکار
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
بتاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به این که اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

⚖⚖⚖ رای دادگاه ⚖⚖⚖

در خصوص تخلف انتسابی به آقای … کفیل دفتریار دفتر اسناد رسمی شماره … تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره ۱۳۹۴۲۵۱۰۱۱۳۱۰۰۰۲۳۹ صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر :
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
فقد امضاء دفتریار در اسناد شماره های ۱۴۵۱۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ و ۱۴۵۱۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰ و سفید نانویس بودن یک سطر و یک چهارم سطر قبل از امضاء که با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و گزارشهای بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارشناسی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران وقوع تخلف از ناحیه کفیل دفتریار بلحاظ عدم رعایت ماده ۱۸ قانون دفتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران محرز و مسلم بوده و با تطبیق تخلف ارتکابی با فراز ۴ بند الف ماده ۲۹ آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و دادگاه مشارالیه را به یک فقره توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید رای صادره قطعی است.

آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

قوه قضــائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استان تهران
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران

نام و نام خانوادگی سردفتر دفتر اسناد رسمی: شماره دفترخانه: تهران
شماره پرونده: … شماره کیفرخواست: …
گـردش کـار

به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه … تحت نظر است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ، نظر به اینکه اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای دادگاه
درخصوص تخلفات انتسابی به آقای سردفتر… دفتر اسناد رسمی شماره… تهران بشرح کیفر خواست شماره … صادره از دادسرای محترم انتظامی مشعر ۱-عدم رعایت مفاد ماده ۶ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به دلیل تسجیل سند عادی موضوع مطروحه ۲- عملکرد نا صحیح سردفتر در اجرای ردیف ب بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی با نگرش در مجموع محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر در خصوص بند یک کیفر خواست صادره با عنایت به منطوق صریح ماده ۶-آئین نامه استنادی دادسرای محترم انتظامی ، تسجلیل عبارتیست از تقریر و تثبیت کردن حقی برای کسی ذیل نوشته های عادی ، و از آنجا که سردفتر در اجرای قسمت دوم بخشنامه های ثبتی ناگزیر از صدور گواهی علت عدم انجام معامله بصورتمجلس فیمابین اصحاب معامله بوده و از آنجا که تنظیم صورتمجلس از مصادیق ماده ۶ آئین نامه مزبور محسوب نگردیده و از آن خروج موضوعی دارد زیرا سردفتر معامله ای را ثبت و تایید نکرده است تا نامه مزبور محسوب نگردیده و از آن خروج موضوعی دارد زیرا سردفتر معامله ای را ثبت و تایید نکرده است تا مشمول حکم مقرر در ماده مرقوم گردد در خصوص بند ۲ کیفر خواست صرفنظر از اینکه صدور گواهی علت عدم انجام معامله از طرف سردفتر نوعی شهادت مامور رسمی محسوب است و فرم چاپ شده در بخشنامه موصوف از باب نمونه و تمثیل می باشد و قالب و فرم خاص هم برای اعلام شهاندت در مقررات تعریف نگردیده تامطابق آن اقدام نشود و سردفتر در قضیه مطروحه جهت رفع تنازع و مشکل فیمابین متعاملین که هر دو مدعی حضور و صدور گواهی علت عدم انجام معامله در روز مقرر در مبایعه نامه بوده اند چاره ای جز انعکاس ماوقع بصورت صورتمجلس و در قالبی بیشتر از نمونه چاپ شده در بخشنامه مذکور نداشته است . اساساً صدور گواهی مزبور جنبه تخییری داشته و نه تکلیفی بنابمراتب و با اوصاف و کیفیات مذکور دادگاه وقوع تخلفی را احراز ننموده و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر دادگاه محترم انتظامی سردفتران و دفتریاران است.

#عدم_بررسی_اعتبار_وکالت
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
گردشکار
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
بتاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به این که اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

⚖⚖⚖ رای دادگاه ⚖⚖⚖

در خصوص تخلف انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی شماره … تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره ۱۳۹۳۲۵۱۰۱۱۳۱۰۰۱۲۹۵ صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر :
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
عدم بررسی اعتبار وکالتنامه قبل از تنظیم سند تفویض وکالت شماره ۷۵۱۴ بدون توجه به استعفای وکیل با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر قطع نظر از عدم وجود تکلیف سردفتر به استعلام بقای اعتبار وکالت بلحاظ رسمی بودن سند و اعتبار تام مفاد و مندرجات آن وفق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک ، اساسا بلحاظ ارائه وکالتنامه شماره ۲۰۹۸۰ دفتر … تهران که تصریحا در آن اختیار انتخاب وکیل به وکیل اول اعطا گردیده است تنظیم سند تفویض وکالت با قید مراتب اقرار وکیل به بقای اعتبار وکالتنامه ، مباینتی با مقررات ندارد و دادگاه رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میدارد ، رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در محکمه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد.

آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2019 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.