آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران

قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران
گردش کار
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به اینکه اقدام دیگری ضرروی به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
((رای دادگاه ))
در خصوص تخلف انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی شماره … تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره … مورخ … صادره از دادسرای محترم انتظامی سردفتران ودفتریاران مشعر بر ۱ – در سند وکالت فروش اولیه ۱۲۲۵۷۸ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ از طرف موکل ردیف سوم پدر ولایتا از طرف فرزندش در تاریخ وقوع معامله به سن رشد رسیده است امضاء نموده و در متن سند به رشد وی اشاره نگردیده است مرتکب تخلف شده است. ۲- در آپارتمان قطعه یک و پارکینگ شماره هفت و انباری شماره نه – در اسناد قطعی شماره ۱۲۲۶۲۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ و ۹۲۲۷۴۵ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۸۸ مورد انتقال بجای ششدانگ بیشتر از آن انتقال یافته که النهایه حسب اقرار نامه شماره ۱۲۲۸۹۹ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۸ اصلاح گردیده است. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر در خصوص بند ۲- نظر به اینکه مطابق بند ۶۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی سردفتر جهت اصلاح سند مزبور اقدام به اقرارنامه مزبور نموده است. دادگاه وقوع تخلفی احراز ننموده و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید و در خصوص بند الف کیفرخواست صادره گر چه موکل اصیل که به سن رشد رسیده است بعد از تنظیم سند مربوطه طی سند وکالتنامه و تنفیذنامه تنظیمی در سفارت جمهوری اسلامی ایران و لندن اقدامات پدرش را تنفیذ و تایید نموده است لیکن تخلف وی بدلیل عدم رعایت مقررات محرز و عمل وی منطبق است با فراز ۸ بند ج ماده ۲۹ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و به لحاظ فقدان سابقه محکومیت انتظامی در سه سال اخیر و به تجویز حاصله از عمومات قانونی مشارالیه را مستحق ارفاق و تخفیف دانسته و به یک میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره در این خصوص قطعی و در خصوص برائت قابل تجدید نظر است.

#عدم_اخذ_استعلام_الکترونیک
#فقد_امضای_سردفتر
#حضور_افراد_غیرمسئول_در_دفترخانه
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
گردشکار
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
بتاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به این که اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

⚖⚖⚖ رای دادگاه ⚖⚖⚖

در خصوص تخلف انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی شماره … تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره ۱۳۹۴۲۵۱۰۱۱۳۱۰۰۰۲۴۰ صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر :
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
۱- عدم اخذ استعلام الکترونیکی در نتیجه عدم ارسال خلاصه معامله بصورت الکترونیک در مهلت قانونی در رابطه با سند شماره ۸۵۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ .
۲- فقد امضای سردفتر در اسناد شماره های ۹۳۱۸ و ۹۳۱۷ و ۹۲۹۶ و ۹۲۷۹ و ۹۲۷۸ و ۹۲۶۷ .
۳- حضور افراد غیرمسئول در محل کار سردفتر و جلوگیری و ممانعت از انجام وظیفه قانونی .
که با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده در خصوص بندهای ۱ و ۲ پرونده توجها به گزارشهای بازرسی و کارشناسی امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران وقوع تخلف از ناحیه سردفتر بدلیل عدم رعایت کدهای ۹۵۹ و ۹۵۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و دادگاه مشارالیه را در رابطه با تخلف مندرج در بند یک به سه ماه انفصال موقت از شغل سردفتری اسناد رسمی و در خصوص بند ۲ کیفرخواست به یک فقره توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم مینماید.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
و در خصوص تخلف مندرج در بند سه کیفرخواست صادره نظریه اینکه شخص مجهول الهویه که خود را بعنوان میهمان دفترخانه معرفی نموده است و نسبت به جمع آوری دفتر و اسناد اقدام و مانع از ادامه ماموریت بازرس مربوطه گردیده است بنابمراتب بلحاظ عدم توجه تخلفی به سردفتر در این رابطه رای بر برائت مشارالیه صادر مینماید و اعلام مینماید رای صادره در خصوص محکومیت به توبیخ کتبی قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر در محکمه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد.

آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

قوه قضائیه
دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران
گردش کار
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به اینکه اقدام دیگری ضرروی به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
((رای دادگاه ))
در خصوص تخلف انتسابی به خانم … سردفتر اسناد رسمی شماره … تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره … مورخ … صادره از دادسرای محترم انتظامی سردفتران ودفتریاران مشعر بر ۱- عدم مراعات مفاد بند ۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی بلحاظ امتناع از ارسال صورتجلسه و آمار عملکرد مالی دفترخانه … به ذیحسابی ثبت استان تهران ۲- نقص ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بلحاظ الف : اخذ تک امضاء اسناد تنظیمی به شماره های ۱۵۴۵۱۷ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ و ۱۵۴۵۲۳ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۸۹ ب : عدم امضاء اسناد تنظیمی به شماره های ۱۵۴۴۹۰ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۸۹ و ۱۵۴۵۰۵ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۸۹ ج : عدم امضای اسناد مضبوط در بایگانی دفترخانه به شماره های ۱۵۴۵۱۷ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ و ۱۵۴۵۲۳ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۸۹ و ۱۵۴۵۱۳ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۸۹ ، ۳- عدم دقت و نظارت کافی بر عملکرد دفتریار مربوطه بلحاظ اشتباه محاسباتی مشارالیه در خصوص اخذ وجوه دولتی متعلقه به اسناد تنظیمی منتهی به کسر پرداختی بمبلغ ۵۰۰/۵۱ ریال بحساب مربوطه که با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده در خصوص بند یک کیفر خواست صادره بلحاظ خرابی دستگاه کارتخوان وقوع تخلفی از ناحیه سردفتر احراز نگردیده و رای برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید و در خصوص بند ۲ کیفرخواست صادره هر چند شقوق مختلفه آن بند منصرف از مقررات ماده ۱۸ قانون دفاتر بوده زیرا مقررات ماده مرقوم منحصر به اسناد ثبت شده دفتر سردفتر است و در خصوص بند سه بلحاظ اهمال در نظارت بر عملکرد دفتریار وقوع تخلف از ناحیه سردفتر در موارد مرقوم محرز و مسلم بوده و عمل اش منطبق است با فراز ۴ بند الف ماده ۲۹ آئین نامه اصلاحی دفاتر اسناد رسمی و دادگاه مشارالیه را به یک فقره توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید رای صادره در خصوص برائت ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در محکمه تجدید نظرانتظامی سردفتران و دفتریاران است و در خصوص محکومیت به توبیخ کتبی قطعی است.

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2019 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.