آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران

قوه قضائیه
دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران
گردش کار
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به اینکه اقدام دیگری ضرروی به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
((رای دادگاه ))
در خصوص تخلف انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی شماره … تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره … مورخ … صادره از دادسرای محترم انتظامی سردفتران ودفتریاران مشعر بر ۱- عدم رعایت ماده ۳ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ بلحاظ درج قسمتی از سند اقرار نامه شماره … در دفتر جلد ۲۴ زوج و قسمتی در دفتر جلد ۲۵ زوج ۲- نقض بخشنامه ۱/۸۷/۹۹۹۴ مورخ … بلحاظ عدم استفاده از دستگاه کارتخوان ۳- اهمال در نظارت و مراقبت کامل در امور دفترخانه و عملکرد دفتریار منتهی به عدم جمع بندی و نقل صفحه به صفحه و اخبار الف: پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماه بعنوان پاداش به کارکنان ب: ۱۰% به کانون که بانگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و گزارشهای بازرسی و کارشناسی اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت وقوع تخلف از ناحیه سردفتر بدلیل عدم رعایت ماده ۳ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی و بخشنامه شماره ۱/۸۷/۹۹۹۴ مورخ … و ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی محرز و مسلم بوده و عمل اش منطبق است با فراز ۴ بند الف ماده ۲۹ آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و دادگاه مشارالیه را در مجموع به یک فقره توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید رای صادره قطعی است.

#عدم_قید_شماره_و_پلاک_ثبتی_درسند
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
گردشکار
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
بتاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به این که اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

⚖⚖⚖ رای دادگاه ⚖⚖⚖

در خصوص تخلف انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی شماره … تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره ۱۳۴۲۵۱۰۱۱۳۱۰۰۰۰۹۵ صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر :
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
عدم قید شماره و پلاک ثبتی در سند شماره ۴۱۵۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ که با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه سردفتر بموجب اقرارنامه اصلاحی شماره ۴۲۳۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ اشتباه حاصله را اصلاح و تخلف عنوان شده را مرتفع نموده است بنابمراتب و با وصف مرقوم وقوع تخلفی از ناحیه سردفتر در این رابطه احراز ننموده است و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می دارد ، رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در محکمه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد.

آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

#ثبت_تقاضای_گواهی_عدم_حضور_باستناد_اظهارنامه
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
گردشکار
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
بتاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه … تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به این که اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

⚖⚖⚖ قرار موقوفی تعقیب ⚖⚖⚖

در خصوص تخلف انتسابی به خانم … سردفتر اسناد رسمی شماره … شهر تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره ۱۳۹۳۲۵۱۰۱۱۳۱۰۰۱۲۹۲ صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر :
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
ثبت تقاضای گواهی عدم حضور ( عدم انجام معامله ) باستناد به اظهارنامه که با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب ( ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ ) لغایت تاریخ صدور کیفرخواست ( ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ) بیش از دو سال سپری گردیده است . بنامبراتب تخلف عنوان شده بفرض وقوع مشمول مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و دادگاه مستندا به ماده مرقوم قرار موقوفی تعقیب سردفتر را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در محکمه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است.

آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2019 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.