آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران

#سلب_حق_استفاده_از_قسمت های_مشاعی
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران

((گردش کار))
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه… تحت نظر است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ، نظر به اینکه اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
(( رای دادگاه ))
در خصوص تخلف انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی … تهران بشرح کیفر خواست شماره … صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر :
۱- سردفتر در سند قطعی شماره … قید نموده (( به اقرار متعاملین ضمن عقد خارج لازم که شفاهی بعمل آمده خریدار حق استفاده خود از پشت بام مشاعی را به نفع فروشنده و تا زمان بقاء مالکیت خود بر مورد معامله و انتقال ارادی آن به غیر از خود سلب و ساقط نمود)) که اضافه نمودن عبارت مذکور بر خلاف مقررات و سردفتر مرتکب تخلف گردیده است. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر، گر چه بموجب ماده یک قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ مالکیت اشخاص در آپارتمان ها به مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت در قسمت های مشترک تفکیک گردیده است و در قسمت های مشترک هیچیک از مالکین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین میباشد ولی این امر مانع از آن نیست که مالکین با بقاء مالکیت در قسمت های مشترک حق استفاده از قسمت های مشترک مثلاً حق انتفاع از پشت بام مشاعی را از خود سلب کنند و این اقدام موجب انتقال مالکیت سهام متعلق به وی در قسمت های مشترک نمی شود و مغایرتی با ماده دو قانون تملک آپارتمان ها و ماده ۳ آئین نامه اجرائی قانون مذکور ندارد بنا به مراتب وقوع تخلفی از ناحیه سردفتر احراز نگردید عمل وی محمول بر صحت تلقی و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

#عدم_رعایت_مالکیت_موجر_و_استعلام_ثبت_در_اجاره

قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
((گردشکار))
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه… تحت نظر است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ، نظر به اینکه اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries
(( رای دادگاه ))
در خصوص تخلف انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی … تهران بشرح کیفر خواست شماره … صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر :
۱- تنظیم اجاره شماره ۳۶۴۱۳ مورخ ۸۷/۴/۲۲ جهت ششدانگ پلاک ثبتی شماره … الی … در حالیکه موجر مالک یک سهم از هفت سهم شش دانگ بوده است و تنظیم سند اجاره شماره ۳۶۲۹۳ مورخ ۸۷/۴/۱۶ برای پارکینگ بدون در نظر گرفتن سهم موجر ( یک سهم از هفت سهم شش دانگ عدم رعایت ماده ۱۶ نظامنامه).
۲- عدم اخذ استعلامی ثبتی در اسناد مرقوم.
که با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده در خصوص بند یک کیفر خواست صادره گر چه سردفتر جهت اصلاح میزان مالکیت موجر تصویر اقرارنامه اصلاحی شماره … مبنی بر اشتباه را ارائه و ابراز نموده است و از این حیث ضرری به شخص متصور نمی باشد لیکن به جهت سهل انگاری و عدم نظارت بر امور دفترخانه و در خصوص بند ۲ کیفر خواست به دلیل عدم رعایت ماده ۹ آئین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد مبنی بر اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت،وقوع تخلف از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم بوده و عمل وی به ترتیب منطبق است با فراز ۴ بند الف و فراز ۸ بند ج ماده ۲۹ آئین نامه اصلاحی دفاتر اسناد رسمی و دادگاه بلحاظ فقدان سابقه محکومیت انتظامی چهار سال اخیر، وی را مستحق ارفاق و تخفیف تشخیص و به تجویز حاصله از عمومات قانونی وی را به دو ماه انفصال موقت از شغل سردفتری دفتر اسناد رسمی محکوم می نماید، رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در محکمه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

#استفاده_از_کارت_بانکی_شخصی
قوه قضائیه
دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
((گردشکار))
به تاریخ … در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه… تحت نظر است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ، نظر به اینکه اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

⚖⚖رای دادگاه بدوی ⚖⚖

در خصوص تخلف انتسابی به آقای … سردفتر اسناد رسمی … تهران بشرح مندرج در کیفرخواست شماره ۱۳۹۴۲۵۱۰۱۱۱۳۱۰۰۰۴۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر استفاده از کارت بانکی مشتری و استفاده از کارت بانکی شخصی خود جهت واریز وجوه عمومی که با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اطلاق عبارت ” کارت بانکی ” در ماده یک دستور العمل پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی و تجویز پرداخت وجوه عمومی تنظیم سند با کارت اعتباری سردفتر در خصوص آن دسته از مراجعینی که فاقد کارت بانکی بوده و یا به کارت بانکی خود دسترسی ندارند اساسا نظر به اینکه وفق تبصره یک از ماده یک دستورالعمل فوق الذکر بانک ملی ایران مکلف به صدور کارت اعتباری برای سران دفاتر اسناد رسمی بوده و تاکنون چنین کارتی از ناحیه بانک صادر و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار نگرفته است .
بنابمراتب اقدام سردفتر به استفاده از کارت بانکی شخصی خود جهت پرداخت وجوه قانونی توجها به تکلیف مقرر در ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مباینتی با موازین و مقررات موضوعه نداشته که با این وصف دادگاه وقوع تخلفی را از ناحیه سردفتر در این رابطه احراز ننموده و رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

⚖⚖ رای دادگاه تجدیدنظر ⚖⚖

دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران در ارتباط با پرونده انتظامی کلاسه …. مربوط به آقای …. سردفتر اسناد رسمی … موضوع اعتراض جانشین دادستان نسبت به رای شماره … اصداری دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران که به موجب آن برائت حاصل گردیده تحت نظر است و پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحضات دفاعیات نامبرده به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید:
در خصوص تجدیدنظر خواهی دادیار دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران نسبت به رای شماره … صادره از دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران که به موجب آن از اتهام استفاده از کارت بانکی شخصی خود جهت واریز نمودن وجوه قانونی برائت حاصل نموده است نظر به گزارش ذیحساب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و دیگر محتویات پرونده اعتراض دادیار محترم وارد است لذا با رد دفاعیات و احراز تخلف مشارالیها وضمن نقض رای برائت اصداری و مستندا به شق ۴ بند الف ماده ۲۹ ( اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷ ) آئین نامه بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۴ و ۲۸ و ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران آقای … سردفتر اسناد رسمی … را به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می نماید رای صادره قطعی است.
https://telegram.me/Verdictsofdisciplinarynotaries

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2018 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.