iran flag

اطلاعیه کمیسیون تقسیم اسناد مشهد مقدس در خصوص سامانه تقسیم اسناد مشهد

با توجه تغییرات سامانه تقسیم اسناد مشهد، خواهشمند است کلیه همکاران در دفاتر اسناد رسمی مشهد با ورود به سامانه مذکور نسبت به اخذ پرینت مجوز صادره از دفتر کمیسیون تقسیم برای اسناد ارجاع شده قبلی اقدام و ضمیمه پرونده مربوطه فرمایند.